กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๕/๒๕๖๑

รมว.วธ. กำชับกรมศิลป์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม คู่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี สั่งจัดทำแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ - ศึกษาตั้งพิพิธภัณฑ์ที่“พนมรุ้ง”เผยแพร่ความรู้ปราสาทหินรมว.วธ. กำชับกรมศิลป์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม คู่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

สั่งจัดทำแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ - ศึกษาตั้งพิพิธภัณฑ์ที่"พนมรุ้ง เผยแพร่ความรู้ปราสาทหิน

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของกรมศิลปากร (ศก.) เมื่อเร็วๆนี้ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ที่จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นมรดกไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรายงานสถิติผู้เข้าใช้-เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 41 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 โดยปีงบฯ 2559 กว่า 2.6 ล้านคน  ปีงบฯ 2560 จำนวนกว่า 2.5 ล้านคน และปีงบฯ 2561  (ต.ค.2560-เม.ย.2561) จำนวนกว่า 2.2 ล้านคน  

นอกจากนี้  ที่ประชุมได้รับรายงานเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างปีงบฯ 2562-2564 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่ 1.พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและวัตถุทางชาติพันธุ์ สู่ประชาชน 2.ส่งเสริมให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 3.สร้างสรรค์ต่อยอด เพิ่มคุณค่าโบราณวัตถุศิลปวัตถุและวัตถุทางชาติพันธุ์ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ และข้อมูล และ 4.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานในการอนุรักษ์และจัดแสดงโบราณวัตถุและวัตถุทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ กรมศิลปากร กลับไปเร่งจัดทำแผนพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศโดยให้มีรูปแบบหลากหลาย มีความทันสมัยและเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการ เข้าชม อาทิ ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศระบบนำชมที่ทันสมัยและประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงให้ไปรวบรวมข้อมูล สำรวจพื้นที่และความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยให้เป็ นไปตามความเหมาะสมและได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นที่ประชุมให้กรมศิลปากรสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ บริเวณพื้นที่ด้านล่างปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปราสาทหินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านที่มี ความเป็นมาเชื่อมโยง อาทิ ปราสาทนครวัด ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น รวมถึงศึกษาการจัดตั้งพิพิธภั ณฑสถานแห่งชาติใน จ.ชัยภูมิด้วย นอกจากนี้ ได้ให้ กรมศิลปากร ไปวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมในพื้นที่ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี อาทิ พิพิธภัณฑ์มรดกโลก พิพิธภัณฑ์ช่างสิบหมู่พิพิธภัณฑ์ผังเมืองทั่วโลกและผังเมืองในประเทศไทย เป็นต้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก และร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุงหออัครศิลปินด้วย 

-----------------------
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share