กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๕

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


จังหวัดชุมพร”
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบหมาย นายมนตรี คุณวุฒิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยนายฐานวัชร เกียรติอรุณ นายเอกรัฐณ์ มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรในการจัดพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share