กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๕

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดชุมพร (Morning Talk)


"จังหวัดชุมพร”
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดชุมพร (Morning Talk) เพื่อพูดคุย วางแผน และติดตามงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชุมพร ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้านนั้น ได้มีนโยบายให้ดำเนินการจัดประชุม พูดคุย หารือ และติดตามการขับเคลื่อนในช่วงเช้าของทุกวัน วันละ ๑ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share