กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๔/๒๕๖๕

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕


"จังหวัดชุมพร”
วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สร้างความรักสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งปัน และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ได้รับความเมตตาจากพระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ดำเนินพิธีการฯ
ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การดำเนินงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share