กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๑

วธ.เตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ ๑๘-๒๕ มิ.ย.นี้


วธ.เตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่กา รปฏิรูประบบราชการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิท ธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูปร ะบบราชการ 18-25 มิ.ย.นี้

 

            นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธ รรม (วธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อ นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหา รส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ และบริบทสังคม ดังนั้น วธ. จึงเห็นว่าข้าราชการต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหาร งานและทรัพยากรทุกประเภทขององค์ กรให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในส่ วนของคน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management) โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณรัฐบา ลตามแนวทางการจัดทำงบประมาณโครง สร้างแผนงาน ตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายป ระจำปีให้มีความสอดคล้องกับแนวท างการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ป ระเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

            ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึง มีแนวคิดในการเตรียมความพร้อมให้ กับบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายของ รัฐบาลที่กระจายงบประมาณลงสู่พื้ นที่ในลักษณะที่เป็นบูรณาการ 3 มิติ (Function/Agenda/Area)เน้นการทำ งานแบบประชารัฐและเป็นไปตามความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็น หลักพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพก ารปฏิบัติงานที่สนองต่อการปฏิรู ประบบราชการจึงได้จัดทำโครงการฝึ กอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพระดั บหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เน้นการเขียนแผนงาน/โครงการซึ่ง เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนิน งานของราชการส่วนภูมิภาคให้บรรลุ ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ได้ กำหนดไว้ให้บุคลากรในระดับหัวหน้ างานมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ มีแนวคิดแสวงหาวิธีการใหม่ๆที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนโดยผู้ฝึ กอบรมประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่ วประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จำนวน 50 คน

            ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพระดั บหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เปิดอบรมวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒ นาบุคลากรกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโทร .0-2209-3587-9
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share