กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๖/๒๕๖๑

วธ. ผนึกกำลังจังหวัดเลย ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายด้านวัฒนธรรม สืบทอด“ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ๕ ชาติร่วมโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ปี ๖๑ วันที่ ๑๖ – ๑๘ มิ.ย.นี้วธ. ผนึกกำลังจังหวัดเลย ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายด้านวัฒนธรรม

สืบทอด"ประเพณีบุ ญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

5 ชาติร่วมโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ปี 61 วันที่ 16 – 18 มิ.ย.นี้

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณลานชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ)  เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน"ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผี ตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจ.เลย หัวหน้าคณะนักแสดงจากราชอาณาจั กรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม 

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด"งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่ นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” เพื่อสืบทอดและสร้ างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวั ฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมื อในการแลกเปลี่ยนศิลปวั ฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรั ฐบาลประเทศไทย 4.0 เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วั ฒนธรรม การบริการที่มีมูลค่าสู งและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขา ในการขับเคลื่อนประเทศไทย อาทิ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และประเพณีในการสร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความพันธ์อันดี กับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดี ของประเทศ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่ างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ าย จ.เลย  โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จ.เลย

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่ นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนั กแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซี ยนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้ าร่วมงาน 5 ประเทศ 1.กัมพูชา โดยคณะนักแสดงจากกรมศิ ลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดแสดงหน้ากากพื้นบ้าน ชุด ระบำชาวนา ซึ่งแสดงถึงช่วงฤดูการเพาะปลูกโดยชาวนาชาวไร่มั กจะทำหุ่นไล่กาขึ้นเพื่อปกป้ องพืชผลในท้องไร่ท้องนา ผู้แสดงจะแต่งกายเลียนแบบหุ่ นไล่กา 2.สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  โดยคณะหุ่นกะบองลาวจัดการแสดงชุ ด ระบำหน้ากากผีเซื้อ เป็นการแสดงระบำหน้ากากพื้นบ้ านแบบดั้งเดิมของเมืองปากลายเพื่ อบูชาผีเซื้อ หรือในภาษาไทยเรียกว่า ผีเชื้อ หมายถึงผีบรรพบุรุษ 3.เมียนมา คณะนักแสดงวัฒนธรรมรามายณะแห่ งเมียนมา เป็นหนึ่งในคณะนักแสดงที่มีชื่ อเสียงของกรมศิลปากรภายใต้ กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม  แสดงรามายณะ ตอน พระรามตามกวาง

4.เวียดนาม นำศิลปะการแสดง "Tuong” มาจัดแสดง 2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุด ระบำ Tu Tru’ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัญลั กษณ์ยิน-หยาง ความสมดุลของพลังจักรวาล และทิศต่างๆ ตามความเชื่อของประเทศฝั่งตะวั นออก มักจะแสดงในงานพิธีสำหรับการต้ อนรับ และขอพรให้เกิดความเจริญรุ่งเรื องสงบสุขแก่ประเทศ และการแสดงชุดออนดินห์สังหารทา’ ซึ่งมีลักษณะคล้ายการแสดงงิ้ว  เป็นเรื่องราวของ Khuong Lin Ta และ Dong Kim Lan สองเพื่อนรักที่ต้องการปกป้ องกษัตริย์ปกป้องเมืองด้วยการพิ ทักษ์เจ้าชายและพระสนมที่ถูกศั ตรูจับตัวไป จึงเกิดเป็นเรื่องราวการต่อสู้ และผจญภัยของเพื่อนรักทั้งสอง และ5.เกาหลีใต้ จัดการแสดงในชุด ละครฮาโฮ เบียวซินกุต ทัลลอรี เป็นละครรำหน้ากากพื้นบ้านที่ มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธี กรรมประจำปีของหมู่บ้านฮาโฮ แห่งเมืองอันดง เพื่อบูชาพระเจ้าความเจริญรุ่ งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ด้ านเกษตรกรรม ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่ างประเทศสามารถเข้าร่วมชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765  

---------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share