กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๙/๒๕๖๕

“เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” นิทรรศการพิเศษ ๑๓๕ ปีสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น


"เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่ อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก”
นิทรรศการพิเศษ ๑๓๕ ปีสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นายนานริ ทากาชิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น นายโอบะ ยูอิจิ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ดร. ซูซูตะ ยูกิโอะ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคิวชู ประเทศญี่ปุ่น นายคุริยามะ มาซายูกิ ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เข้าร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า พุทธศักราช ๒๕๖๕ นับเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งในวาระครบรอบ ๑๓๕ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกั บประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมศิลปาชีพ เครื่องปั้นดินเผาให้แก่ราษฎรทั่วประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จึงร่วมกับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่ อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” โดยจังหวัดซากะอนุญาตให้กรมศิลปากรนำเครื่องเคลือบเซรามิกจากพิพิธภัณฑสถาน เซรามิกแห่งคิวชู จำนวน ๘๒ รายการ ๙๗ ชิ้น มาจัดนิทรรศการพิเศษร่วมกับเครื่องปั้นดินเผาไทย จำนวน ๙๐ รายการ ทั้งนี้ เครื่องเคลือบเซรามิกเป็นหัตถศิลป์อันเชิดหน้าชูตาและทุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจของจังหวัด ซากะมายาวนาน เครื่องปั้นดินเผาของเมืองอาริตะ จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น และเครื่องปั้นดินเผาของไทยจากหลายแหล่งในประเทศ เป็นโบราณวัตถุสำคัญและประจักษ์ พยานแห่งการติดต่อสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนานของสองประเทศ

เนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการฯ แบ่งออกเป็น ๖ หัวเรื่อง คือ
๑. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
๒. วิวัฒนาการเซรามิกแห่งสองสายใย (ญี่ปุ่น-ไทย) ในโลกพาณิชยวัฒนธรรม
๓. ภูมิปัญญาชาวแหลมทองและชาวอาทิตย์อุทัย ในดิน-น้ำ-ลม-ไฟ : "ปั้นดินทราย ฉาบไล้ด้วยน้ำ นำผึ่งลม โหมฟืนไฟในเตาเผา” บอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นและไทย
๔. สูงสุดแห่งภูมิปัญญา : ภาพฉายาในพาณิชยวัฒนธรรมโลก สะท้อนเรื่องราวการค้า ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่นและไทยที่ไปไกลยังต่างแดน
๕. แรงบันดาลใจไม่หยุดยั้งคือพลังสร้างสรรค์ใหม่ โดยสืบทอดวัฒนธรรมและพั ฒนากระบวนการผลิตสู่ความคิดใหม่
๖. สำรับคาวหวาน อาหารญี่ปุ่น – ไทย ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารควบคู่กับภาชนะ
ที่มีบทบาทสำคัญมาแต่อดีต

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ร่วมกิ จกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” โดย ดร. ซูซูตะ ยูกิโอะ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรม "TRIP to SAGA” สัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยว อาหาร หัตถกรรมดั้งเดิมของจังหวัดซากะ ประกอบด้วย เวิร์คช็อป (Workshop) กิจกรรมลงสีเครื่องปั้นดินเผาอาริตะยากิ ทดลองลงสีบนจานอาริตะยากิ  ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐ ท่านต่อวัน ซึ่งจานที่ลงสีแล้วจะนําไปเผาอบให้สีอยู่ตัวก่อนจะมอบให้ผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป กิจกรรมทําเครื่องประดับจากเศษกระเบื้องที่เกิดจากกระบวนการเผาเครื่องปั้นดินเผาอาริตะยากิ ผู้ร่วมกิจกรรม ๖๐ ท่านต่อวัน โดยสามารถเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมท่านละ ๑ ครั้งเท่านั้น และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดกันมาของญี่ ปุ่น การจัดแสดงและจําหน่ายของดีจังหวัดซากะอีกด้วย

กิจกรรมเวิร์คช็อป (Workshop) จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้แก่ การขึ้นรูปชิ้นงานจาน ๓ ครั้งๆ ละ ๔ รอบ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ วันที่ ๙ และ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และการเขียนสีใต้เคลือบ ๓ ครั้งๆ ละ ๔ รอบ ในวันที่ ๖ และ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ร่วมกิจกรรมรอบละ ๓๐ ท่าน กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำนักช่างสิบหมู่ได้ที่  https://forms.gle/ TizU2wEYujkzxTKv7

นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิ ตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันพุธ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ – อังคาร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร finearts.go.th

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share