กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๙/๒๕๖๕

วธ. เดินหน้าต่อเนื่องเปิดค่ายนักสร้างเรื่อง เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นและสื่อวีดิทัศน์ ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดบึงกาฬ เมืองสุดเขตแดนอีสานตอนเหนือ


วธ. เดินหน้าต่อเนื่องเปิดค่ายนักสร้างเรื่อง เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นและสื่อวีดิทัศน์ ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดบึงกาฬ เมืองสุดเขตแดนอีสานตอนเหนือ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายอภินัทธ์ ศิริเจริญจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : นักสร้างเรื่อง เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายวาปี เณระสุระ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ นางรัษฎากร โพชะราช ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ นางสาวกชพรรณ วิชิตธนะบดี ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรม คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในส่วนภูมิภาคได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นและสื่อวีดิทัศน์ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเยาวชนไทยในการศึกษาต่อและเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิง จัดขึ้นในส่วนภูมิภาค ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดจัดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ มีเยาวชนเข้าร่วมจาก ๔ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
๒. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
๓. โรงเรียนบึงกาฬ
๔. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share