กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑o/๒๕๖๑

งานประเพณีบุญเดือน ๑๐ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดป่ากล้วย จังหวัดอุตรดิตถ์


วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายส.ต.ต.หญิงกนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีบุญเดือน ๑๐ ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดป่ากล้วย หมู่ ๒ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระวินัยทรแสงเพ็ชร์ ฐานุตโร เจ้าอาวาสวัด (ประธานชุมชนคุณธรรมฯ) เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระ ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา (เรื่องความกตัญญู) มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share