กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/๑๑/๒๕๖๑

วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วน ร่วมสืบสานคุณค่าสาระความงามของประเพณีไทยภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”


วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วน

ร่วมสืบสานคุณค่าสาระความงามของประเพณีไทยภายใต้แนวคิด

"ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”

         

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประชุมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรมการปกครอง  กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (กทม.) สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกันวางแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทงของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” รณรงค์ประชาชนไทยใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วางมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

           นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยอันงดงามที่มีคุณค่า ด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการรู้คุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต อันมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำลำคลอง ปรากฏในรูปแบบของพิธีกรรม การประดิษฐ์กระทง การประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานลอยกระทงภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย โคมไฟ ในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุเพลิงไหม้ ไม่แต่งกายด้วยชุดล่อแหลม ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานรื่นเริงมีน้ำใจไมตรีให้กัน และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานลอยกระทง ให้เกิดความประทับใจในประเพณีไทย และเห็นคุณค่าที่แท้จริงของประเพณีไทยต่อไป

กิจกรรมในส่วนกลางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และสภาวัฒนธรรมกทม. กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ ๒๑ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น การแสดงเพลงพื้นบ้าน  การละเล่นพื้นบ้าน การจัดสาธิตอาหารพื้นบ้าน การสาธิตประดิษฐ์กระทง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทง  ทั้งนี้ในพิธีเปิดงานวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะเริ่มด้วยขบวนแห่ที่รณรงค์ให้ประชาชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทงด้วยความปลอดภัย ร่วมสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมลอยกระทงของจังหวัดในส่วนภูมิภาคด้วย อาทิ จังหวัดสุโขทัย และจัดงานลอยกระทงอาเซียน ที่จังหวัดขอนแก่นและระนอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดงาน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม สอบถามได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ และ เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

----------------------------------------

 

แนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ดำเนินการ ๕ แนวทาง คือ –แผนรักษาการณ์ทางน้ำ –ออก ๓ ประกาศ เน้นความปลอดภัย แจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและการใช้เรือ กำหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาห้ามเรือเดินทะเล เรือลำเลียง เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เรือน้ำมัน และเรือลากจูง ผ่านเขตความคุมการเดินเรือ ในวันที่ ๒๒ พ.ย. เวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. –ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสารและท่าเทียบเรือ ให้เจ้าที่ในสังกัดเข้มงวด กวดขัน –ตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ และศูนย์อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีการใช้บริการหนาแน่น และมีเรือรักษาการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแผนดูแลความปลอดภัยของประชาชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที พิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ขอความร่วมมือเน้นการจัดงานเน้นอนุรักษ์และสืบสานประเพณี  โดยจัดกิจกรรมหลักบริเวณสะพานพระราม ๘ และคลองโอ่งอ่าง และเปิดสวนสาธารณะให้ลอยกระทงตามปกติ มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เน้นรักษาความสงบในพื้นที่ เฝ้าระวังสถานที่สำคัญ พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุและการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยเฉพาะในจุดที่มีประชาชนจำนวนมาก และมีการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกันอาชญากรรม อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง

กรมประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของทุกจังหวัดรณรงค์ให้จัดงานประเพณีลอยกระทง เน้นสืบสานวัฒนธรรมไทย รักษาสายน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าสาระและให้ประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แสดงความกตัญญูต่อสายน้ำ และใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ลอยกระทงแบบปลอดโฟม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และรณรงค์ให้ ไปลอยกระทงด้วยกันเป็นคู่ เป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน ให้ใช้กระทงร่วมกันเพื่อลดปริมาณขยะ

สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร  เน้นส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมเขตต่างๆ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ดำเนินการในเรื่องของการสาธิตให้ความรู้การประดิษฐ์กระทงวัสดุธรรมชาติ    

กรมการขนส่งทางบก เปิดสายด่วน ๑๕๘๔ รับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง กำหนดมาตรการการรับส่งผู้โดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง (บขส) รถบัส รถรับจ้างสาธารณะ เน้นการบริการที่สะดวกและปลอดภัย ไม่ให้มีการละทิ้งหรือปฎิเสธผู้โดยสาร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดงานระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พ.ย. ๖๑ เน้นให้ใช้วัสดุธรรมชาติ รณรงค์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสืบสานตำนานความเชื่อ ปฎิบัติตามพิธีกรรมอย่างเหมาะสม มีการจัดกิจกรรม อาทิ การเผาเทียนเล่นไฟ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดงานลอยกระทงอาเซียน เวียดนาม ลาว ไทย เน้นสืบสานรักษาคุณค่าความงามของประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงอาเซียน ไทย เมียนม่า เพื่อสืบสานและสร้างความสัมพันธ์ เน้นการแสดงทางวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้านของสองประเทศ

 

--------------------------------------

 

         
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share