กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/๑๑/๒๕๖๑

วธ.-มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์จัด “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ปี ๒๕๖๑ ใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนพิการ ในอาเซียนให้อยู่ร่วมกันได้ เตรียมพร้อมไทยเป็นประธานอาเซียน-ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนในปี ๒๕๖๒


วธ.-มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์จัด "ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ปี 2561 ใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนพิการ ในอาเซียนให้อยู่ร่วมกันได้ เตรียมพร้อมไทยเป็นประธานอาเซียน-ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ศิลปินแห่งชาติ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา เวียดนาม และเยาวชนไทย ทั้งผู้ที่ไม่พิการและผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วม 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวว่า วธ. มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสริมสร้างกิจกรรมการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการและทุกกิจกรรมเน้นการปฏิบัติจริงเรียนรู้ของจริงในพื้นที่จริงอย่างมีอิสระ และเปิดพื้นที่ส่งเสริม ความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน รวมทั้งเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม 2561 วธ. จึงร่วมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) จัดกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นครั้งที่ 22 โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วม 250 คน เป็นเยาวชนพิการและไม่พิการเข้าร่วมกิจกรรม 72 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ณ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ภายใต้แนวคิด "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ รวมใจสร้างสรรค์ด้วยพลังแห่งศิลป์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวและสติปัญญา ตลอดจนเยาวชนที่ไม่พิการที่มีความแตกต่างทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับคุณธรรมอย่างมีศักยภาพและมีความสุขผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในค่ายศิลปะ 

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ในปี 2561 มีหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐาน 2.การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 3.การใช้ศิลปะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ4.อาสาแบ่งปัน โดยมีวิทยากรผู้สอนมาถ่ายทอดความรู้  เช่น ศิลปินแห่งชาติ  ศิลปินศิลปาธร และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ อีกทั้งมีกิจกรรมศิลปะ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค.2561 อาทิ การร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานปั้น/เซรามิก ณ โรงงานเซรามิก เถ้า ฮง ไถ่  จ.ราชบุรี และการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมใน จ.ราชบุรี นอกจากนี้จะมีเยาวชนไปร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ณ เมืองทองธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีอาเซียนและนานาชาติ โดยเฉพาะในปี 2562 ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนและเป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในการเพิ่มพูนศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งผู้ไม่พิการ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่ร่วมกันได้ยอมรับความแตกต่างและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

---------------------
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share