กระทรวงวัฒนธรรมเอกสารแนบ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ฉบับล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ฉบับล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔(ฉบับล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฏกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๐๔ ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๐๔ ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุให้บุคคลชมโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมเป็นปกติธุระ
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๐๔ ว่าด้วยแบบบัญชีรายการโบราณสถานและศิลปวัตถุ
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๐๔ ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๕ พ.ศ.(๒๕๑๓)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๐๔ ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับล่าสุด)
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๕ พ.ศ.(๒๕๑๓)
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๖ พ.ศ.(๒๕๑๖)
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๗ พ.ศ.(๒๕๒๑)
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๒๓ ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นปูชนียวัตถุ หรือศาสนวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.(๒๕๓๐)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจ่ายเงินกองทุนโบราณคดี พ.ศ. ๒๕๓๔
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตให้โอนโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่มีเหมือนกันอยู่มากเกินต้องการ พ.ศ.๒๕๓๕
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการทำบัญชีรายการโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ พ.ศ.๒๕๓๕
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน หรือเขตโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๓๗
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน หรือเขตโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับล่าสุด)
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน หรือเขตโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ โดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้เข้าชมโบราณสถาน ที่มีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งปริมาณรูปพรรณ และสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นไป
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการยื่นคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตโบราณสถาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตการค้าหรือมีไว้ในสถานที่ทำการค้าซึ่งสิ่งทำเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share