กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดโพนทัน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรจัดโครงการส่งเสริมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังประโมทัย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


ชุมชนคุณธรรม:จังหวัดยโสธร
      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ จังหวัดยโสธร และชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดโครงการส่งเสริมถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังประโมทัย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย บ้านโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมประกอบด้วย     
        -การรับฟังการบรรยาย
        -การฝึกปฏิบัติแกะลายตัวหนังและระบายสี
        -การฝึกปฏิบัติ การร้อง การรำ การเชิด การแสดงหนังประโมทัย พร้อมดนตรีประกอบ
        -การสรุปบทเรียน ทบทวนองค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการจัดโครงการ
วิทยากรจากชุมชนคุณธรรมบ้านโพนทัน ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการร้อง รำ เชิด และการแสดงหนังประโมทัย มีนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน ๘ โรงเรียน  รวมนักเรียน ๘๕ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share