กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๒/๒๕๖๒

ข้าราชการ-บุคลากร วธ. รวมใจป้องกันฝุ่น - ลดขยะ ถุงพลาสติก โฟม ในหน่วยงานภาครัฐ คลอดมาตรการ ๓ R (Reduce - Reuse - Recycle) สร้างวินัย -รักษาสิ่งแวดล้อมจริงจังข้าราชการ-บุคลากร วธ. รวมใจป้องกันฝุ่น - ลดขยะ ถุงพลาสติก โฟม ในหน่วยงานภาครัฐ คลอดมาตรการ 3  (Reduce - Reuse - Recycle) สร้างวินัย -รักษาสิ่งแวดล้อมจริงจัง                 วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมู ลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนั กงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ในงานดังกล่าวได้เชิญนายบั ญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม บรรยาย เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมู ลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

                   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 มีมติเห็ นชอบมาตรการลดและแยกขยะมู ลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครั ฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ อีกทั้งขณะนี้มีปัญหาเรื่องฝุ่ นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตั วเรามากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุ ณภาพชีวิต อันเนื่องมาจากปริมาณขยะมู ลฝอยเป็นเบื้องต้น กำหนดนโยบายลดและคัดแยกขยะมู ลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุ คลากรในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และสร้างวินัยการจัดการขยะตั้ งแต่ต้นทาง  มีการจัดการขยะมู ลฝอยในอาคารกระทรวงวัฒนธรรมอย่ างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปริ มาณขยะมูลฝอยได้จริง

            ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นมีนโยบาย 3 ข้อ  หรือ 3 ให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ คือ 1. ดำเนินการลดขยะมูลฝอยจากแหล่ งกำเนิด (Reduce) ได้แก่ ลดการใช้กระดาษ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โฟม โดยการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงการนำถุงพลาสติก โฟม เข้ามาในอาคาร ลดปริมาณของเสียอันตราย ลดปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ให้มีการใช้ซ้ำ (Reuse) ได้แก่ ใช้กระดาษทั้งสองหน้า ใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม และใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าสำหรั บใส่สินค้า  2. ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็ น 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายตั้งแต่ในห้ องทำงาน 3.ดำเนินการแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ได้แก่ นำขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นน้ำ หมักชีวภาพ  นำไปใช้บำรุงต้นไม้และสนามหญ้ าในพื้นที่กระทรวงวัฒนธรรม

                "การปฏิบัติตามมติ ครม.มีการลดและแยกขยะมู ลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมของข้าราชการ บุคลากรทุกคนแล้ว ยังส่งผลดีต่อคนใกล้เคียง ชุมชน และสังคมการป้องกันมลพิษระยะยาว ยกตัวอย่างเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ทุกคนไม่ ช่วยกัน ระมัดระวังเรื่องการปล่อยมลพิษ ดังนั้น การแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มจากตั วเองช่วยกัน อยากให้ข้าราชการทุกคนหั นมาเอาจริงเอาจัง เช่น ใช้ปิ่นโตใส่อาหารมารับประทาน ลดใช้ถุงพลาสติก โฟม ซึ่งจะวางมาตรการติดตามเรื่องนี้ ต่อเนื่อง มีอาสาสมัครกวดขัน ตรวจตราอย่างเข้มงวด ขยายไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจั งหวัดทั่วประเทศให้ช่วยกันรั กษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง"ปลั ดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว  

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share