กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๒/๒๕๖๒

รมว.วธ. เปิดงาน “วัฒนธรรมสัญจร” สู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ที่ จ.พิษณุโลก


รมว.วธ. เปิดงาน "วัฒนธรรมสัญจร” สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 19 ที่ จ.พิษณุโลก

ผนึกหน่วยงานรัฐ เอกชน – ภาคประชาชนสร้างค่านิยมรักชาติ - ท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน

มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน 100 โรง - มอบถังน้ำให้แก่โรงเรียนที่ ขาดแคลน

จัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง พระพุทธชินราช – มรดกโลกกำแพงเพชร - สาธิตนาฏศิลป์และแต่งกายโขน


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสั ญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่องาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จั งหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมมอบหนังสือเข้าห้องสมุ ดโรงเรียน 100 แห่งและมอบถังน้ำ 2,000 ลิตรให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนถั งเก็บน้ำไว้บริโภค 50 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุ โลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพั ฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนนโยบาย"วิถีถิ่น วิถีไทยของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึ กความเป็นไทย รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการใช้วัฒนธรรมสร้างคนดีและสั งคมดีโดยมุ่งเสริมสร้ างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย เทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่นและภาคภูมิใจในวั ฒนธรรมไทย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ ดังนั้น วธ.ได้ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุ ข หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดพิ ษณุโลก จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่ สถานศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ มีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมให้ ความรู้ด้านวัฒนธรรม ศาสนาและวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมด้านศิลปวั ฒนธรรมและศาสนา ได้แก่ นิทรรศการ ภาพเก่าเล่าเรื่อง พระพุทธชินราชและวัดพระศรีรั ตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก นิทรรศการมรดกโลกกำแพงเพชร นิทรรศการอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย นิทรรศการสังคโลก ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นตลาดนัดศิลปะ (Art Market) การสาธิตช่างสิ บหมู่ การสาธิตของเล่นเด็กไทย กิจกรรมเกมคุณธรรม รถพิพิธภัณฑ์สัญจรเคลื่อนที่ (Mobile Museum) การจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ กิจกรรมธรรมะอารมณ์ดี การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รวมทั้งมีการแนะแนวการศึกษาด้ านนาฏศิลป์และดนตรี อาทิ การแต่งกายโขน การเล่นเครื่องดนตรีไทย การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) หนังใหญ่วัดขนอน หุ่นกระบอก และมัมมี่puppet เป็นต้น

          นอกจากนี้ มีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสัมผัส วิทยาศาสตร์หรรษา ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ นิทรรศการด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลั งงาน นวัตกรรมไฟฟ้า กิจกรรมสาธิตการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยทางสูง นิเทศการขับขี่ปลอดภัย การระงับอัคคีภัยในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งเด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าร่ วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดงานนี้มาตั้งแต่ปี 2551 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่ อง 18 ครั้งใน 14 จังหวัด ซึ่งผลการจัดงานที่ผ่ านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก

-----------    

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share