กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๒

วธ.เปิดตัว "เพลงพลังอาเซียน-เพลงอาเซียนยั่งยืน" รองรับไทยเป็นประธานอาเซียน


วธ.เปิดตัว "เพลงพลังอาเซียน-เพลงอาเซียนยั่ งยืน" รองรับไทยเป็นประธานอาเซียน 
เนื้อหาสะท้อนความเป็นหนึ่งเดี ยวของอาเซียนเพื่อก้าวสู่ อนาคตร่วมกัน เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลด

  วันที่ 7 มิ.ย.2562 ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมชมนิ ทรรศการ การขับร้องและวีดิทัศน์ ประกอบเพลงสำหรับการเป็ นประธานอาเซียนของไทย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทู ตประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายวิษณุ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่ วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิ ดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิ ติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้ อมของไทยในการเป็นศูนย์ กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิ ลปะและวัฒนธรรมของอาเซี ยนและประเทศคู่เจรจาในการเป็ นประธานอาเซียน ประจำปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรั ฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้ านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วั ฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่ งเดียวสู่การรับรู้ของสั งคมโลกด้วยแนวคิด ASEAN:Oneness to the World
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การจัดทำ "เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซี ยนของไทย” เป็นภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงานด้านการจั ดการแสดงทางวัฒนธรรมและการจั ดเตรียมของขวัญและของที่ระลึ กสำหรับผู้นำประเทศและคู่สมรส และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่ างๆ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวั ฒนธรรมเป็นประธานคณะทำงานดำเนิ นการ เพื่อใช้ประกอบการจั ดการแสดงและการประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดการประชุมสุ ดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 มีจำนวน 2 เพลง ได้แก่ 1.เพลงพลังอาเซียน (Advancing Together as One) เนื้อหาบอกถึงการรวมเป็นหนึ่ งเดียวของ 10 ประเทศอาเซียน เหมือนกับนิ้วทั้งสิบที่ ประสานรวมกัน ร่วมกันสร้างสรรค์และเคียงข้ างกันไปสู่อนาคต แต่งคำร้องภาษาไทยโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร นักประพันธ์เพลง และคำร้องภาษาอังกฤษโดย นายจักรกฤษณ์ สีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ทำนองโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ เรียบเรียงเสียงประสานโดย นายทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ และขับร้องภาษาไทยโดย นายถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ และนางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขับร้องภาษาอังกฤษโดย นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ และนางสาวภัทรานิษฐ์  เพฑูริยาเวทย์ นักร้องวงเฉลิมราชย์ 
2.เพลงอาเซียนยั่งยืน (ASEAN Will Go Far) เนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคีร่ วมมือร่วมใจกันของประเทศสมาชิ กอาเซียนทั้ง 10 ชาติ และมิตรภาพระหว่างกันที่ยั่งยื นนี้ จะสร้างอนาคตอันสดใสก้าวไกลให้ แก่ประชาคมอาเซียน คำร้องภาษาไทยโดย นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ คำร้องภาษาอังกฤษโดย นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ และนายกิตตินันท์ ชินสำราญ นักร้องอาชีพและอาจารย์สอนขับร้ อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ทำนองและเรียบเรียงเสี ยงประสานโดย นายจักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน นักดนตรีอาชีพและผู้กำกับเพลง และขับร้องภาษาไทยและภาษาอั งกฤษโดย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด "เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซี ยนของไทย” ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวั ฒนธรรม www.m-culture.go.th 

-------------------
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share