กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๖/๒๕๖๒

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจิราพร มณฑาทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ฯลฯเข้าร่วมการประชุมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม อำเภองาว จังหวัดลำปาง


 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจิราพร มณฑาทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางพรรณทิพย์ เหล่าวัฒนพงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสุภาพร วีระวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางปัทมา สายอุปราช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอำเภอคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภองาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว เป็นประธานการประชุมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม อำเภองาว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. และเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share