กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒


วันพุทธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสามประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการและนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม จำนวน ๑๐๐ คน จากสถานศึกษา ๑๕ แห่ง

 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติและพัฒนาตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

 กิจกรรมประกอบด้วย

๑. การบรรยายพิเศษเรื่อง "ศาสนากับการสร้างความสมานฉันท์" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา ๓ ศาสนา

๒. การสร้างอุดมการณ์การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิทยากรจิตอาสา๙๐๔ รุ่น๓/๖๒

๓. กิจกรรมกลุ่ม "พลังเยาวชนเสริมสร้างความสมานฉันท์

๔. กิจกรรมกลุ่มเรื่อง แนวทางการดำรงชีวิต "ตามรอยพ่อยึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ทั้งนี้ มีคณะข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่/เยาชน เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการฯ และรับฟังการบรรยาย จำนวนกว่า ๖๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share