กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจติดตามการดำเนินการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางวรรณรัตน์ เดชเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายอธิวัจน์ ชุบไธสง  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  ออกตรวจติดตามการดำเนินการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) จำนวน  ๓ แห่ง ดังนี้

๑.วัดไชยคำ  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน

๒.วัดหนองยอ ตำบลจิกดู่  อำเภอหัวตะพาน

๓.วัดหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share