กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจติดตามการดำเนินการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางวรรณรัตน์ เดชเสน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายอธิวัจน์ ชุบไธสง  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  ออกตรวจติดตามการดำเนินการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) จำนวน  ๓ แห่ง ดังนี้

๑.วัดไร่สีสุก ตำบลไร่สีสุก  อำเภอเสนางคนิคม

๒.วัดคึมชาด  ตำบลไร่สีสุก  อำเภอเสนางคนิคม

๓.วัดสว่างเนินกุง ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share