กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการโครงการวันพระพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘


วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางธนพร จินาพร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการโครงการวันพระพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘ ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติศาสนพิธีและฝึกปฏิบัติมารยาทไทย ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นักเรียนและ ประชาชนบ้านหนองยอ จำนวน  ๑๐๐ ราย ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองยอ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share