กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๑๒ แห่ง จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของชุมชนคุณธรรม


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 112 แห่ง จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของชุมชนคุณธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรอย่างพร้อมเพรียง โดยได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ ณ ศาสนสถาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียน และบริเวณชุมชนที่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ของแต่ละชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

      1) กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

      2) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

      ทั้งนี้มีนายอำเภอ/ ผู้นำท้องถิ่น /ผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความดีด้วยหัวใจ อาทิ

เก็บขยะ, กวาดถนน, ทำความสะอาดอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์, เก็บผักตบชวา เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กองสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ของชุมชนแต่ละชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวนกว่า 13,000 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share