กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๗/๒๕๖๒

ไทยจับมือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนำสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนสัญจรทวีปยุโรป เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนสู่ประชาคมโลก


ไทยจับมือกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซียนนำสุดยอดศิ ลปะการแสดงอาเซียนสัญจรทวีปยุ โรป

เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนสู่ ประชาคมโลก

วธ.ยกระดับงานประเพณีท้องถิ่นสู่ ระดับนานาชาติ จัดงานประเพณีบุ ญหลวงและการละเล่นผีตาโขนฯ 5-7 ก.ค. นี้

 

วันที่ 2 ก.ค. 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม( รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วธ. ผู้ว่าราชการ จ.เลย คณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซี ยน และเครือข่ายวัฒนธรรม ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เยี่ยมชมกิจกรรมการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุ ดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนสัญจรสู่ เวทีโลก และงานประเพณีบุ ญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

          นายวีระ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่ วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิ ดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิ ติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้ อมของไทยในการเป็นศูนย์ กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิ ลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนในห้ วงการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรั ฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้ านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) และแถลงการณ์ผู้นำอาเซี ยนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สนับสนุนการประกาศปีแห่งวั ฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วั ฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่ งเดียวสู่การรับรู้ของสั งคมโลกด้วยแนวคิด ASEAN: Oneness to the World ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้ดำเนินกิ จกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริ มบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน อาทิ การสัมมนาและการแสดงวรรณกรรมร่ วมของอาเซียน จัดทำเพลงสำหรับการเป็ นประธานอาเซียนของไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน และการนำนิทรรศการปีแห่งวั ฒนธรรมไปจัดแสดงในเวทีโลก อาทิ WTO, World Summit on Arts and Culture เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เดือนมิ.ย.-ก.ค. 2562 วธ.กำหนดจัดกิจกรรมสุดยอดศิ ลปะการแสดงอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียนสัญจรในทวี ปยุโรป ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.–3 ก.ค. ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และระหว่างวันที่ 4–16 ก.ค. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก กรุงอัมสเตอร์ดัมและกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีสุดยอดศิลปินและนั กแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ ได้รับการคัดเลือกจาก 10 ประเทศ 20 คน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมกิจกรรมฯต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลั กษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศ การระดมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกั นออกแบบการจัดการแสดงที่สะท้ อนถึงอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด "วัฒนธรรมอาเซียน: หนึ่งเดียวสู่สากล” รวมอยู่ภายใต้ชื่อชุดการแสดง "สีสันแห่งอาเซียน Viva ASEAN" ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะมี คณะศิลปินและนักแสดงเผยแพร่วั ฒนธรรมในนาม "อาเซียน" สู่เวทีโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ "ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้ านมรดกทางวั ฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืนรวมทั้งกิจกรรมเกมส์ การแจกของที่ระลึ กจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

นายวีระ กล่าวว่า นอกจากนี้ วธ.มีนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่ อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้ องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่ งเสริม สืบสานและยกระดับประเพณีของท้ องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจั งหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ วธ.จึงร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด "งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่ นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562” ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 2562 ณ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยในวันที่ 6 ก.ค. มีขบวนแห่ผีตาโขน และพิธีเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขนน้อย ผีตาโขนใหญ่ ขบวนนางรำ และขบวนแห่จากตำบลต่างๆ จากอ.ด่านซ้าย ขบวนเทิดพระเกียรติ รัชการที่ 10 ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่ นางเทียม และคณะพ่อแสน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานหัตถกรรมและงานศิลปะ การแสดงดนตรี การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนั กแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซี ยนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้ าร่วมงาน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปินส์ และจีน โดยนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่ างประเทศสามารถเข้าร่วมชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765

--------------------
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share