กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวจิราพร มณฑาทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางพรรณทิพย์ เหล่าวัฒนพงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสุภาพร วีระวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางปัทมา สายอุปราช นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ ชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งกล้วยโพธาราม อำเภอแม่เมาะ ชุมชนคุณธรรมวัดสบพลึง ชุมชนคุณธรรมวัดศรีมุงเมือง ชุมชนคุณธรรมวัดบุญยืน ชุมชนคุณธรรมวัดปงคก และชุมชนคุณธรรมวัดหลวง  อำเภองาว จังหวัดลำปาง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share