กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ วัดบ้านไร่ศิลา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

นายบพิตร   วิทยาวิโรจน์  วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางอรทัย ทรงศรีสกุล ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนางพรทิวา ขันธมาลา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ วัดบ้านไร่ศิลา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  และร่วมกันพิจารณากิจกรรมในการขับเคลื่อนเรื่องของขยะชุมขนฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share