กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำผู้นำชุมมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่่อนด้วยพลัง บวร จำนวน ๔ ชุมชน ศึกษาดูงาน ณ ชุมชุนคุณธรรมวัดผาปังกลาง อำเภอแม่พริก


วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

นายบพิตร   วิทยาวิโรจน์  วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางอรทัย ทรงศรีสกุล ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และคณะ นำผู้นำชุมมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่่อนด้วยพลัง บวร จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนุคุณธรรมวัดบ้านไร่ศิลาทอง อำเภอเมืองลำปาง ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ  ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านทุ่งบ่อแป้น อำเภอห้างฉัตร และชุมชนคุณธรรมวัดนาแก้วตะวันตก อำเภอเกาะคา ศึกษาดูงาน ณ ชุมชุนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดผาปังกลาง อำเภอแม่พริก ซึ่งเป็น 10ชุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ทีได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share