กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/๑o/๒๕๖๒

วธ.มอบรางวัล "วัฒนคุณาธร" เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒


                            วธ.มอบรางวัล "วัฒนคุณาธร" เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2562                                    คณะสงฆ์-ผู้ผลิตสื่อ-ปราชญ์ชาวบ้าน-ศิลปินพื้นบ้าน ขึ้นรับรางวัล  

ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา นราธิวาส พะเยา พิษณุโลก สงขลา สิงห์บุรี และอุดรธานี คว้ารางวัล สวจ.ดีเด่น

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ต่อมาเวลา 13.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี วธ.เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วธ.ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน รวมถึงการสร้างสรรค์คนดี สังคมดี ทั้งนี้ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 3 ตุลาคม 2562 วธ.จึงจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมอบโล่รางวัล "วัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 393 รางวัล แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน 115 ราย ประเภทบุคคล 160 ราย และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 118 แห่ง/คณะ ดังนี้

ประเภทเด็กหรือเยาวชน 115 ราย อาทิ ด.ญ.กรวีร์ วงศ์สุขเสงี่ยม กทม. น.ส.ประวินา ราชแสง จ.ขอนแก่น

ด.ญ.ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ จ.เชียงใหม่ นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายคุณากร ประมุข จ.นครศรีธรรมราช และนายอัสสาลาม มะแซ จ.ปัตตานี เป็นต้น ประเภทบุคคล 160 ราย อาทิ พระราชเขมากร จ.แพร่ พระครูพิพัฒน์คมนียเขต จ.พังงา นายประวิทย์ มาลีนนท์ กทม. นางศรีนวล ขำอาจ จ.ปทุมธานี นายมณฑล อโหสิ จ.พิจิตร นายอำคา แสงงาม จ.ร้อยเอ็ด นายรัตนะ ตาแปง จ.พะเยา และนายประเสริฐ รักษ์วงศ์ จ.สงขลา เป็นต้น ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 118 แห่ง/คณะ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี กลุ่มฟ้อนไตลื้อ จ.เชียงใหม่ สมาคมลิเกตะพานหิน จ.พิจิตร และคณะหมอลำแฮ้งคอคำ จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น

นอกจากนี้ วธ.ยังมอบรางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา นราธิวาส พะเยา พิษณุโลก สงขลา สิงห์บุรี และอุดรธานี รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดวธ. ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12 ราย อาทิ นายชัยนันท์ พันธุ์ภคไพโรจน์ นายช่างเทคนิคอาวุโส กรมศิลปากร และนายสมชาย ฟ้อนรำดี ครูเชี่ยวชาญวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ การมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมขับเคลื่อนงานด้วยศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

---------------------------
ภาพพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๗ ปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ๓๙๓ รางวัล แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน ๑๑๕ ราย ประเภทบุคคล ๑๖๐ ราย และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ๑๑๘ แห่ง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดได้ที่นี่ "ดาวน์โหลดภาพ
แชร์