กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/๑o/๒๕๖๒

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง
นางศรีนวล  ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นางสาวอัจราพร  พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นายบุญเลิศ  คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นายอำนวย  นวลอนงค์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นายเชษฐพงศ์  คลองโปร่ง หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นายสัณห์ชัย  โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share