กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑๑/๒๕๖๒

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์)


นายสมเกียรติ ศรลัมพ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

วันเข้ารับตำแหน่ง
วันเกิด
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๙๙
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๔๓-๒๕๔๙
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๔๙
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๖๒
ประธานคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวุฒิสภา
ประธานคณะอนุกรรมาธิการผัก ผลไม้ และสมุนไพร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาราคาพืชผลเกษตร
รองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี ๒๕๕๒
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๕
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม) ๒๕๖๒
การอบรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.4)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share