กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑๑/๒๕๖๒

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม


นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเกิด
วันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๙๙
ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๔๓-๒๕๔๙
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๔๙
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๖๒

ประธานคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวุฒิสภา

ประธานคณะอนุกรรมาธิการผัก ผลไม้ และสมุนไพร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาราคาพืชผลเกษตร

รองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี ๒๕๕๒

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๕

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม) ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมหลักสูตร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.4)

 

 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share