กระทรวงวัฒนธรรม

กฎหมาย/พรบ/คำสั่ง/ประกาศ


1
 
(THE CUNVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT) (THE HAGUE CONVENTION)
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4

๒.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
(มาตรา ๒๒ , มาตรา ๔๘ , มาตรา ๖๒)

๓.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(มาตรา ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ , มาตรา ๔ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๔.ประมวลกฎหมายที่ดิน
(มาตรา ๘๔ , มาตรา ๘๕)

๕.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(มาตรา ๑๖๒๒ , มาตรา ๑๖๒๓ , มาตรา ๑๖๒๔)

๖.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(มาตรา ๑๐๖/๑ , มาตรา ๑๑๒ , มาตรา ๑๑๕)

๗.ประมวลกฎหมายอาญา 
(มาตรา ๒๐๖ , มาตรา ๒๐๗ , มาตรา ๒๐๘ , มาตรา ๓๓๕ ทวิ , มาตรา ๓๓๙ ทวิ , มาตรา ๓๔๐ ทวิ)
 
 
 
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share