กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๓/๒๕๖๔

นายประสพ เรียงเงิน


นายประสพ เรียงเงิน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน)
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
- ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๖๐
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น ๖๔
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๓๒
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share