กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๔/๒๕๖๔

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการรับราชการ
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี ๒๕๕๗
เกียรติประวัติที่ได้รับ
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๖
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ ๒๒
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ ๘
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๕๘
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๘
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share