กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๗/๒๕๖๓

๑. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ + คำแปล NATIONAL CULTURE ACTB.E. 2553 (2010)
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ว่าด้วยเงื่อนไขรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎกระทรวง จัดตั้งสภาวัฒนธรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎกระทรวง กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมการบริหารจัดการและดำเนินการของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎกระทรวง กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share