กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๗/๒๕๖๓

๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตร ๕(๒)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวงเงินค้ำประกันการับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ตามมาตร ๕(๑) การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามาตร ๕(๒) และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ตามมาตร ๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดทุนจดทะเบียนหรือทุนของหุ้นส่วนทุกคนรวมกัน สำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ตามมาตร ๕(๑) และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตร ๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการสับเปลี่ยนสิทธิผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.๒๕๒๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นๆที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.๒๕๒๔ พ.ศ.๒๕๔๑
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๒๗
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๒๖
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ พ.ศ. ๒๕๒๕
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฮัจย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share