กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๗/๒๕๖๓

๒. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนําส่งเงินค่าปรับที่ได้รับชําระตามคําพิพากษาลงโทษ ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๘


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share