กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
o๙/๑๑/๒๕๖๑-๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลฮิปฮอปนานาขาติ เค-แบทเทิล ๒o๑๘ (K-Battle International HIPHOP Festival ๒o๑๘)
o๗/๑๑/๒๕๖๑-๑๑/๑๑/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลเที่ยวพิมาย แข่งเรือยาวประเพณี
๒๖/o๗/๒๕๖๑-๒๘/o๗/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
๒๕/o๗/๒๕๖๑-๒๗/o๗/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

เที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๙/o๗/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี "ต้นตะเคียนทอง" จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙/o๗/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี "ต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์" จังหวัดปราจีนบุรี
o๑/o๗/๒๕๖๑-๑๒/o๗/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง
๒๒/o๖/๒๕๖๑-๒๔/o๖/๒๕๖๑

10:00-22:00

งานถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ
๑๘/o๖/๒๕๖๑

ไม่ระบุเวลา

โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง