กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งานบุญกระธูป
ก่อนออกพรรษา ๓ วัน ของทุกปี

รายละเอียดงาน

ในวันออกพรรษา ชาวพุทธจะถวายการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง หลังจากโปรดพุทธมารดา ชาวพุทธทั้งหลายต่างเฉลิมฉลอง และในกาลนี้ ชาวพุทธภาคอีสาน โดยเฉพาะชาวอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำต้นกระธูปโดยการนำธูปพันด้วยกระดาษสีให้เป็นลวดลายต่างๆ แล้วประกอบเป็นต้นกระธูป ร่วมสมโภชก่อนวันออกพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ อำเภอหนองบัวแดงได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของประเพณีแห่กระธูป จึงได้จัดให้ชุมชนและวัดต่างๆ ที่เคยมีการทำต้นกระธูป และที่ยังไม่เคยทำต้นกระธูปให้ร่วมกันประดิษฐ์ต้นกระธูป เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหนองบัวแดง ในประเพณีบุญออกพรรษา ของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกระธูปโดยจะตีเกราะเคาะขอลอ ให้ชาวบ้านออกมารวมตัว ณ จุดหมาย

สถานที่ อ.หนองบัวแดง
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์