กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าวประจำปี

๒๓  พฤศจิกายน

รายละเอียดงาน

        งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าวประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยชาวนาตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มีความเชื่อกันว่า การเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉาง มีความผูกพันกับแบบวิถีชุมชนของคนอีสาน เริ่มจากการลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีปลงข้าว เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อขออนุญาตต่อแม่โพสพที่จะนำเอาข้าวมานวด มาฟาดตี  นิยมจัดขึ้นก่อนการนวดข้าว เพื่อเกี่ยวข้าวและนำข้าวขึ้นลอม แล้วก่อนจะทำการนวด ตีข้าวหรือฟาดข้าวจะทำพิธีปลงข้าวก่อน นิยมปลงในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี แล้วนำเครื่องประกอบในพิธี ได้แก่ มีดฟางข้าว 1 มัด ข้าวแฮก ขันห้า หมากสี่คำ ยาดูด(สูบ)สี่มวน ตาเหลว  กล่องข้าว ไข่ต้ม เผือกต้ม มันต้ม ข้าวต้ม ไม้ตีข้าวมาจัดไว้ที่ลอมข้าวเสร็จ เริ่มพิธีปลงข้าว เมื่อปลงข้าวเสร็จก็ทำการนวดข้าวต่อไป จนกลายเป็นคำขวัญประจำของชาวตำบลหลุบคา ซึ่งมีความหมายแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ควบคู่กัน  เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ รวมทั้งรณรงค์ให้ชาวนาอนุรักษ์วิถีแห่งความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตสืบไป ในงานจะมีการแข่งขันนวดข้าวและโยนข้าวเข้าเป้าไม้หลาว ระหว่างทีมองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และทีมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด ๑๙/o๙/๒๕๖๔ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์