กระทรวงวัฒนธรรม

ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐ

ส่วนที่ 1 : ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว

. * ๑ ชื่อ-นามสกุล
. * ๒. เลขที่บัตรประชาชน
. ๓. หน่วยงาน หรือสังกัด
. ๔.ภูมิลำเนา(จังหวัด)
. * ๕.หมายเลขโทรศัพท์
. * ๖.อีเมล์

ส่วนที่ 2 : ส่วนที่ ๒ แจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

. * ๑. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
. ๒. เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ doc,docx,pdf,jpg,png,xls, xlw,mp3,mp4
ท่านสามารถใส่ไฟล์แนบได้ไม่เกิน 2,000,000 MB.