กระทรวงวัฒนธรรม

แนะนำ/สอบถาม

ส่วนที่ 1 :

1. * ชื่อ-นามสกุล
2. * เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
3. หน่วยงาน หรือสังกัด
4. ภูมิลำเนา(จังหวัด)
5. * หมายเลขโทรศัพท์
6. * อีเมล์

ส่วนที่ 2 :

. แนะนำ/เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 3 :

. สอบถาม (Q&A)