ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้งานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ... (๑๙/๑o/๒๕๖๔)
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ... (๑๙/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาศผู้นะการเสนอราคาจ้างผลิตนิทรรศการออนไลน์โครงการจัดสร้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองตักสิลา สาธา ... (๑๘/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ ... (๑๘/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระรทรวงวัฒนธรรม ส่วนกลาง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธ ... (๑๘/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงนิทรรษการ ASEAN Timeline ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (๑๕/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นส่งเสริมสังคมไทย โดยวิธีคัดเลือก (๑๒/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านวัฒนธรรมอาเซียน (๑๒/๑o/๒๕๖๔)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ทำสื่ออินโฟกราฟิกและแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์) 1 อั ... (๑o/o๙/๒๕๖๔)
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑๗/o๕/๒๕๖๔)
 • โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator M ... (๑o/o๔/๒๕๖๔)
 • กองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ & ... (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (๒๑/๑๒/๒๕๖๓)
 • การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี (๒๗/๑๑/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒o/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิ ... (๑๙/๑o/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำแอนิเมชั่น “พระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล (๑๕/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงาน ... (o๘/๑o/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ ภาพพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ (o๑/๑o/๒๕๖๔)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบั ... (๒๙/o๙/๒๕๖๔)
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (๒๗/o๙/๒๕๖๔)
 • ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๗/o๙/๒๕๖๔)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม