ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (o๘/o๔/๒๕๖๔)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (o๗/o๔/๒๕๖๔)
 • ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) สู่สากล รายการท ... (o๑/o๔/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (๓๑/o๓/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีป ... (๒๙/o๓/๒๕๖๔)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงนิทรรศการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเ๙ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖/o๓/๒๕๖๔)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง (๒๔/o๓/๒๕๖๔)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๒๔/o๓/๒๕๖๔)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator M ... (๑o/o๔/๒๕๖๔)
 • กองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ & ... (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (๒๑/๑๒/๒๕๖๓)
 • การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี (๒๗/๑๑/๒๕๖๓)
 • กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (๑๖/๑o/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (๑๒/๑o/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครการประกวดร้องเพลงไทยสากล ในงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (o๗/o๔/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราช ... (o๒/o๔/๒๕๖๔)
 • แนวความคิดผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (๒๖/o๓/๒๕๖๔)
 • ประกาศ ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒธรรมไทย (CPOT Logo Contest) (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ ... (๒๔/o๓/๒๕๖๔)
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ ... (๑๕/o๓/๒๕๖๔)
 • รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช ... (๑o/o๓/๒๕๖๔)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม
 • f