ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องระบบเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ... (๒๕/o๑/๒๕๖๕)
 • ประชาวิจารณ์รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดก ... (๒๔/o๑/๒๕๖๕)
 • ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเว็บไซ ... (๑๙/o๑/๒๕๖๕)
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทร ... (๑๘/o๑/๒๕๖๕)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๑๗/o๑/๒๕๖๕)
 • ประชาวิจารย์รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลางสำน ... (๑๑/o๑/๒๕๖๕)
 • ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔/๑๒/๒๕๖๔)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๒๒/๑๒/๒๕๖๔)

 • คำสั่ง/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 • แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๑/o๑/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม" ในรูปแบบ Live Streaming (๑๙/o๑/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม" (๑๙/o๑/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ถอดบทเรียนกระแสดัง สร้างความปัง การตลาดยุคใหม่ ไม่โป๊ ไม่หยาบคาย (๑๒/o๑/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดนตรีดลใจ ๙๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย-สวิส (๑๔/๑๒/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ ... (๓o/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไ ... (๑๘/๑๑/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔ (๑๒/๑๑/๒๕๖๔)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศ ... (๑๒/o๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ไ ... (๑๗/๑๒/๒๕๖๔)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ทำสื่ออินโฟกราฟิกและแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์) 1 อั ... (๑o/o๙/๒๕๖๔)
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑๗/o๕/๒๕๖๔)
 • โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator M ... (๑o/o๔/๒๕๖๔)
 • กองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ & ... (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม