เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
สถาบันพระมหากษัตริย์
กับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


  สื่อวีดิทัศน์ สารคดี ภาพยนตร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ขอเชิญอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF)
  ขอเชิญอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF)
  สารคดี "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
  จากปรัญญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ
คนไทยเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวัง เกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะ แนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นลำดับขั้น”
  การทรงงานพัฒนา ประเทศของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
  การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุข สู่ปวงประชา
“...คำว่า “พัฒนา” ก็หมายถึงทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับ
  เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ
  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
พระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เ
     

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์