เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ชุมชนผาบ่อง
บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนชาวไทใหญ่ อีกชุมชนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้ง ค่านิยม และพฤติกรรม เป็นอย่างมาก คนในชุมชนมีการปฏิบัติตน ตามหลักพระพุทธศาสนา มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เน้นส่งเสริม คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต สร้างค่านิยมจิตสำนึกที่ดีให้ส่วนร่วม นำไปสู่ ชุมชนที่สงบสุข ปลอดจากอบายมุข เช่น การเล่นการ พนัน การดื่มสุรา จนเกิดเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มถั่วคั่วเพื่อสุขภาพ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และมีการใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ โดยมีกาดซอกจ่า เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภายในชุมชน อาทิ อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้านและสินค้าพื้นเมือง ทำให้ชุมชนรู้จักพอประมาณและอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่าย

ผู้ที่สนใจอยากจะสัมผัส วิถีชีวิตอันเรียบง่าย และวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของชุมชนบ้านผาบ่อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอมร ศรีตระกูล กำนันบ้านผาบ่อง
โทร.09-3134-9181

บ้านพัก ชุมชนผาบ่อง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ดูที่พักทั้งหมด

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม