กระทรวงวัฒนธรรมวิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นในการสืบสาน สร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกัน และบูรณาการงานวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าสูงสุดต่อจังหวัด โดยการพัฒนาระบบ และกลไกในการขับเคลื่อนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร” จากวิสัยทัศน์ข้างต้น อธิบายได้ว่า ความมุ่งมั่นเกิดจากแรงบันดาลใจที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงตรัสไว้ว่า “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ” ดังนั้น ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานวัฒนธรรมให้ดีที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตอบสนองต่อการพัฒนาคนและสังคมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน สร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกัน และบูรณาการงานวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าสูงสุดต่อจังหวัด ทั้งนี้ จะเน้นการทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรทุกภาคส่วน โดยจะกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางในการพัฒนา และการดำเนินงานขององค์กร ตามกรอบแนวคิด Cover Approach เพื่อตอบสนองต่อภารกิจทั้ง ๓ มิติ กล่าวคือ ตอบสนองต่อมิติเชิงหน้าที่ (Functional Approach) ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงวัฒนธรรม และตามกฎกระทรวงที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตอบสนองต่อมิติเชิงนโยบาย (Agenda Approach) ซึ่งเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือวาระความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ และตอบสนองต่อมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) ซึ่งเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด หรือเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนบริบททางด้านวัฒนธรรมของจังหวัด โดยจัดทำเป็นแผนแม่บทวัฒนธรรมจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์โครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะตอบสนองต่อทั้ง ๓ มิติดังกล่าว พันธกิจ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของกระทรวง และของจังหวัด ตลอดจนบริบททางด้านสภาพแวดล้อม และการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น จึงกำหนดพันธกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ พันธกิจที่ ๑ ดำเนินการสืบสาน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงทั้งทางด้านประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พันธกิจที่ ๒ ดำเนินการสร้างสรรค์ และนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พันธกิจที่ ๓ ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รวมทั้ง การส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกำกับ ดูแลงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคม พันธกิจที่ ๔ ดำเนินการบูรณาการ และบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบแบบเครือข่าย โดยเน้นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากองค์กรทุกภาคส่วน รวมทั้งจากชุมชน และประชาชนในทุกระดับ ยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ ของกระทรวง และของจังหวัด ตลอดจนบริบททางด้านสภาพแวดล้อม และการสนองตอบต่อพันธกิจ และการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น จึงกำหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษาและสืบสานทุนทางวัฒนธรรม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ หรือฟื้นฟูประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และของจังหวัดจันทบุรี ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และที่จับต้องไม่ได้ รวมทั้งเพื่อสนองงานของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองสืบไป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรม (ทุนทางกายภาพ + ทุนทางสังคม + ทุนทางทรัพยากรมนุษย์ + ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ) ทั้งที่เป็นทุนของชาติ และเป็นทุนของจังหวัดจันทบุรีมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดเป็นคุณค่าทางสังคม และเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างภูมิคุ้มกันและปลูกฝังค่านิยมด้วยทุนทางวัฒนธรรม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดจันทบุรี มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง และมีพฤติกรรม รวมทั้งค่านิยมที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่ดีงาม ไม่มีการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการและบริหารจัดการงานและทุนทางวัฒนธรรม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมีการบูรณาการงานวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๑๕/o๑/๒๕๖๔