กระทรวงวัฒนธรรม

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา ...

ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” ตลอดจนบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและผลงานไปยัง งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หรือ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒๓/o๕/๒๕๖๑