องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น
๑๐.วงดนตรีลูกทุ่ง (อำเภอทรายมูล) บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๓ หนองแหน อ. กุดชุม

วันที่ 29 พ.ค. 2561

หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน นายเอกราช บัวหอม
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๓ หนองแหน อ. กุดชุม จ. ยโสธร
จำนวนนักแสดง ๒๐ คน
ราคาจ้าง โดยประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม