องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น
๑๑.การฟ้อนกลองตุ้ม โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่วนหนองบัว ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

วันที่ 23 พ.ค. 2561

หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน นายศรีปทุม สุวะศรี
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่วนหนองบัว ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
จำนวนนักแสดง ๒๕ คน
ราคาจ้าง โดยประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม