องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น
๑๒.วงโปงลาง โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

วันที่ 20 มิ.ย. 2561

หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน นางสายสมร วงศ์สิรภัค
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
จำนวนนักแสดง ๕๐ คน
ราคาจ้าง โดยประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม