องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
จ.ยโสธร โดย สวจ.ยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดนาเวียง จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสิบสอง ฮีตที่ ๗ เดือน ๗ บุญเบิกบ้าน ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดนาเวียง ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันที่ 31 พ.ค. 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม