องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
จ.ยโสธร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร จัดประกวดการแสดงกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ประเภทประชาชน ในงานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวิถีอีสาน วิมานพญาแถน อ.เมืองยโสธร

วันที่ 10 พ.ค. 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม